گروه کم توان ذهنی

پایه آمادگی؛ آموزش مفهوم ماشین

گروه کم توان ذهنی

پایه آمادگی؛ آموزش مفهوم خالی

آموزش مفهوم آخر

پایه آمادگی تکمیلی گروه کم توان ذهنی

 

آموزش ردیف بندی اشکال

پایه آمادگی تکمیلی گروه کم توان ذهنی


گروه کم توان ذهنی

پایه آمادگی؛ آموزش مفهوم گاو

گروه کم توان ذهنی

پایه آمادگی؛ آموزش مفهوم بیشتر

مفهوم دور و نزدیک

پایه آمادگی تکمیلی کم توان ذهنی

 

آموزش شمارش اعداد 1 تا 5

پایه آمادگی تکمیلی کم توان ذهنی


گروه کم توان ذهنی

پایه: آمادگی؛ آموزش مفهوم خرگوش

گروه کم توان ذهنی

پایه آمادگی؛ آموزش مفهوم جلو

مفهوم اول
پایه آمادگی تکمیلی کم توان ذهنی


گروه کم توان ذهنی

پایه آمادگی؛ آموزش مفهوم موتور

گروه کم توان ذهنی

پایه آمادگی؛ آموزش مفهوم بالا

مفهوم ردیف بندی رنگ

پایه آمادگی تکمیلی کم توان ذهنی