محتوای ویژه

گزارش تصویری

گزارش تصویریبازدید رییس اداره آموزش و پرورش استثنایی یزد از اتاق چند حسی نابینایان آموزشگاه رسولیان