نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست تخصصی فراگیری سازی آموزش وپرورش برای دانش آموزان با نیازهای ویژه

نشست تخصصی فراگیری سازی آموزش وپرورش برای دانش آموزان با نیازهای ویژه


نشست تخصصی فراگیری سازی آموزش وپرورش برای دانش آموزان با نیازهای ویژه باحضور دکتر سعیدی مشاور رییس سازمان آموزش وپرورش استثنایی کشوربرگزار شد.

دراین نشست تخصصی دکتر سعیدی با اشاره به اینکه آموزش وپرورش قلب تپنده وموتور محرکه توسعه وپیشرفت هرجامعه است فراگیرسازی را امری مهم درتوسعه آینده نظام تعلیم وتربیت دانستند. ایشان لزوم توجه به فراگیرسازی ، توجه به تفاوت های افراد ، مخصوصا افراد دارای محرومیت با نیاز های ویژه را متذکر شدند.

درابتدای این نشست پایدار رییس اداره آموزش وپرورش استثنایی استان یزد ضمن خیرم مقدم به مدعوین اهمیت فراگیرسازی در آموزش و پروش ، انتظارات وچالش های موجود درمسیر تحقق طرح فراگیرسازی رایاد آور شدند.

در این نشست یک روزه که در محل پژوهشکده تعلیم وتربیت برگزار شد،  معاونین مدیر کل آموزش و پرورش استان ، معاونین آموزش ابتدایی و متوسطه ادارات نواحی ومناطق، رئیس گروه، کارشناس مسئولان وکارشناسان آموزش ابتدایی و متوسطه ادارات آموزش وپرورش نواحی و مناطق استان با اهداف ، مبانی آموزش و پرورش فراگیر ، سیاست ها و برنامه های وزارت آموزش و پرورش ، درک و پاسخگویی به دانش آموزان با نیاز های ویژه آشنا شدند.