نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقات فوتبال همکاران

مسابقات فوتبال همکاران


مسابقات فوتبال همکاران استثنایی در زمین چمن اموزشگاه تلاش برگزار شد

مسابقات فوتبال همکاران گرامی داشت هفته معلم  روز سه شنبه28/2/1395 ساعت 17 با اعلام آمادگی 6 تیم و با قضاوت مصطفی انتظاری در زمین چمن مجموعه ورزشی تلاش  برگزار شد.در پایان نتایج ذیل بدست آمد:

تیم آموزشگاه صدریه مقام اول

تیم آموزشگاه تلاش مقام دوم

تیم آموزشگاه ضرابی مقام سوم

.ضمنا آقای گل این دوره از مسابقات آقای روح الله کوفی از آموزشگاه ضرابی با 9 گل زده شد