نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عقد تفاهم نامه همکاری فی مابین آموزش و پرورش استثنایی استان یزد و مرکز آموزشی درمانی فرهنگیان یزد

عقد تفاهم نامه همکاری فی مابین آموزش و پرورش استثنایی استان یزد و مرکز آموزشی درمانی فرهنگیان یزد


ارائه خدمات ارزان قیمت دارو و درمان به دانش آموزان با نیازهای وِیژه استان یزد

با توجه به این تفاهم نامه دانش آموزان با نیازهای ویژه تحت پوشش آموزش و پرورش استثنایی استان می توانند با ارائه معرفینامه از آموزش و پرورش استثنایی استان یزد ، خدمات درمانی و دارویی را با رعایت تخفیفات ویژه از این مرکز دریافت نمایند.