نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

طرح مفتاح الجنه

طرح مفتاح الجنه


بازدید روسای آموزش و پرورش استثنایی و کمیته امداد از منزل دانش آموزان

بازدید روسای آموزش و پرورش استثنایی استان و کمیته امداد شهرستان یزد از منزل دانش آموزان استثنایی در راستاي طرح مفتاح الجنة.

در این برنامه اهم مسائل و مشکلات دانش آموزان استثنایی و خانواده ایشان مورد بررسی قرار گرفت.

امکان پوشش خدمات کمیته امداد، ارائه کمک های موردی کمیته و آموزش و پرورش استثنایی از اهم نتایج این برنامه بود.