نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

در سی و دومین شورای آموزش و پرورش استثنایی تصویب شد؛

در سی و دومین شورای آموزش و پرورش استثنایی تصویب شد؛


فعالیت مستقل ادارات آموزش و پرورش استثنایی شبیه اداره یک ناحیه/افزایش امتیاز حق شغل جهت ارائه به سازمان امور استخدامی/ تامین نیروی توانبخشی متخصص مورد نیازمدارس

در سی ودومین شورای آموزش و پرورش استثنایی که باحضور وزیر آموزش و پرورش برگزار شد سه طرح آموزش و پرورش استثنایی مورد تصویب قرار گرفت و یک طرح دیگر نیز جهت کارشناسی بیشتر به دوایر مربوطه ارجاع شد.
دکتر سید جواد حسینی رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی در خصوص مصوبات این جلسه اظهار داشت: اولین مصوبه این جلسه اصلاح طرح تجمیع ادارات آموزش و پرورش استثنایی بود که با متن  "ادارات آموزش و پرورش استثنایی استان بدون افزایش پست، امکانات و فضا، تمامی امور آموزشی، پرورشی، اداری ومالی مدارس استثنایی را به صورت مستقیم و به عنوان یک منطقه یا ناحیه آموزشی  زیر نظر اداره کل آموزش و پرورش استان انجام دهد" به تصویب رسید.
وی افزود: مقرر شد در صورت نیاز استعلام های لازم در خصوص این مصوبه توسط معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع به عمل آید
وی گفت: دومین دستور جلسه افزایش امتياز حق شغل و شاغل كاركنان استثنایی بود که این دستور جلسه با متن "به استناد بند 7 ماده 8 اساسنامه سازمان آموزش و پرورش استثنايي به منظور جذب نيروي انساني و نگهداشت تمامي نيروهاي شاغل در آموزش و پرورش استثنايي و با توجه به امتیازات خاص  کارکنان استثنایی قبل از اجرای قانون خدمات کشوری ، پيشنهاد مي گردد ضمن هماهنگي با معاونت محترم  برنامه ريزي و توسعه منابع  و سازمان امور اداري استخدامي كشور قانون تسری فوق العاده خاص به کارکنان آموزش و پرورش استثنایی تسری یابد تا قابلیت جذب و نگه داشت فراهم آید" به تصویب رسید.
حسینی با بیان اینکه سومین دستور جلسه جذب نیروی انسانی مورد نياز سازمان بود اظهار داشت: این دستور جلسه با محتوای" به استناد بند 9 ماده 3 و بند 2 ماده 6 اساسنامه سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور و هماهنگي با معاونت محترم برنامه ريزي و توسعه منابع  و سازمان امور اداري و استخدامي كشور نسبت به جذب نيروي مورد نياز ادارات آموزش و پرورش استثنايي در مشاغل آموزشي و توانبخشي به  تعداد11737نفر اقدام وبا توجه به افزايش دانش آموزان تحت پوشش سازمان هر ساله با همین رویه نسبت به جذب نيروهاي مورد نياز ادارات آموزش و پرورش استثنايي در مشاغل آموزشي و توانبخشي اقدام گردد." نیز به تصویب رسید.
معاون وزیر با اشاره به چهارمین دستور جلسه اظهار داشت: چهارمین دستور جلسه تشکیل شورای راهبری فراگیر سازی آموزش و پرورش با متن" به منظوراجرایی کردن شیوه نامه آموزش و پرورش تلفیقی – فراگیرمصوبه 854 شورای عالی آموزش وپرورش،  شورای راهبری فراگیرسازی آموزش و پرورش (آموزش تلفیقی – فراگیر) با اعضای پیشنهادی سازمان آموزش وپرورش استثنایی در وزارت متبوع و متناظر با آن در استان ها تشکیل ودستورالعمل آن پس ازتصویب درکمیسیون معین، توسط سازمان ابلاغ می گردد." بود که قرار شد این طرح جهت کارشناسی بیشتر به دوایر مربوطه ارجاع شود