محتوای ویژه

جلسه کمیته بزرگداشت مقام معلم

جلسه کمیته بزرگداشت مقام معلم


کمیته هماهنگی بزرگداشت مقام معلمان در اداره آموزش و پرورش استثنایی برگزار شد

سرور همتی رییس اداره آموزش و پرورش استثنایی یزد در این جلسه گفت: جدای از این که معلمان ما نیاز به آموزش های بیشتری برای ارتقای کیفیت عملکرد خود دارند؛ نیازمند تقدیر و تشکر از طرف کادر اداری و اولیا هستند تا با انگیزه ی بیشتری به فعالیت خود در عرصه ی آموزش و پرورش دانش آموزان با نیاز های ویژه ادامه دهند. همتی در ادامه برنامه های پیشنهادی و تدوین شده ی هفته ی معلم را برای اعضای جلسه توضیح داد و در پایان جلسه، سایرین به ارائه نقطه نظرات، پیشنهادات و دیدگاه های خود پرداختند.