محتوای ویژه

جلسه بررسی وضعیت پروژه های عمرانی آموزش و پرورش استثنایی در اداره کل نوسازی مدارس استان یزد

جلسه بررسی وضعیت پروژه های عمرانی آموزش و پرورش استثنایی در اداره کل نوسازی مدارس استان یزددر نشستی با حضور خیرین محترم ، مدیر کل نوسازی مدارس ، رئیس آموزش و پرورش استثنایی و جمعی از معاونین و کارشناسان نوسازی مدارس استان روند تکمیل و آماده سازی پروژه های عمرانی و خیر ساز از جمله اولین آموزشگاه ویژه دانش آموزان طیف اتیسم استان با حضور خیر محترم مدرسه ساز جناب مهندس زرکش مورد بررسی قرار گرفت .