محتوای ویژه

برگزاری کارگاه توان افزایی تخصصی همکاران در حوزه اجرای تخصصی هوش

برگزاری کارگاه توان افزایی تخصصی همکاران در حوزه اجرای تخصصی هوش


دوره توان افزایی تخصصی همکاران در حوزه اجرای تخصصی هوش در استان از ۱۰اسفند تا ۱۴اسفند بصورت مجازی برگزار گردید .

دوره توان افزایی تخصصی همکاران در حوزه اجرای تخصصی هوش در استان از ۱۰اسفند تا ۱۴اسفند بصورت مجازی برگزار گردید .

این دوره با رویکرد بررسی یکسان سازی اطلاعات تخصصی همکاران صورت گرفت ودر این دوره تعداد۱۱نفر در این برنامه توان افزایی مورد ارزیابی وآموزش قرار گرفته اندومهمترین اهداف برنامه توان افزایی انتقال اطلاعات به آزمایندگان تخصصی ‌افزایش دقت وکیفیت بخشی ارزیابی وتشخیص می باشد .