نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه بازی های آموزشی ، زبان آموزی و نمایشگاه وسایل کمک آموزشی دست ساخته درس ریاضی

برگزاری کارگاه بازی های آموزشی ، زبان آموزی و نمایشگاه وسایل کمک آموزشی دست ساخته درس ریاضیبرگزاری کارگاه زبان آموزی و بازیهای آموزشی ویژه معلمین شاغل در آموزش و پرورش استثنایی برگزار شد در کنار این کارگاه ها نمایشگاه وسایل کمک آموزشی دست ساخته همکاران در درس ریاضی نیز به نمایش گذاشته شد. ریاست اداره به همراه کارشناس مسول آموزش و کارشناسان آموزش دانش آموزان بانیازهای ویژه ذهنی وآسیب دیده شنوایی از کارگاه ها ها و نمایشگاه بازدید کردند.