محتوای ویژه

برگزاری مراسم روز جهانی ناشنوایان در مدرسه باغچه بان

برگزاری مراسم روز جهانی ناشنوایان در مدرسه باغچه بانبا حضور مدیر کل اداره بهزیستی و معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزشو پرورش و رئیس اداره حراست اداره کل آموزش و پرورش و جناب آقای ایمانی رئیس اداره ارزیابی و عملکرد اداره کل و رئیس اداره اموزش و پرورش استثنایی یزد و معاون آموزش و پرورش استان یزد و آقای حیدر پور کارشناس مسئول تشخیص و توانبخشی، مراسم روز جهانی ناشنوایان در آموزشگاه شبانه روزی باغچه بان برگزار شد.