نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره های ضمن خدمت های جدید التألیف

برگزاری دوره های ضمن خدمت های جدید التألیف


دوره های ضمن خدمت متمرکز استانی کتب جدیدالتألیف، با حضور کارکنان استثنایی استان در مرکز نیروی انسانی رسولیان برگزار شد.

پس از اخذ مجوز جهت برگزاری دوره­ های ضمن خدمت متمرکز استانی کتب جدیدالتألیف، دوره­های ذیل با حضور کارکنان استثنایی استان در مرکز نیروی انسانی رسولیان برگزار شد.

ـ دوره کتاب جدید التألیف ریاضی پایه هشتم، به مدت 8ساعت، با حضور 23 نفر از دبیران متوسطه پیش حرفه­ای و حرفه­ای.

ـ دوره کتاب جدید التألیف تفکر و سبک زندگی پایه نهم، به مدت 8 ساعت، با حضور 20 نفر از دبیران متوسطه پیش حرفه­ای و حرفه­ای.

ـ دوره کتاب جدید التألیف کار و فناوری پایه هشتم، به مدت 24 ساعت، با حضور 30 نفر از دبیران متوسطه پیش حرفه­ای و حرفه­ای.

ـ دوره کتاب جدید التألیف علوم پایه پنجم، به مدت 24 ساعت، با حضور 26 نفر از آموزگاران ابتدایی گروه کم توان ذهنی استان.

ـ دوره کتاب جدیدالتألیف ریاضی پنجم، به مدت 32 ساعت، ‌با حضور 36 نفر از آموزگاران ابتدایی گروه کم توان ذهنی استان.

ـ دوره کتاب جدیدالتألیف فارسی دوم، به مدت 24 ساعت، با حضور 43 نفر از آموزگاران مقطع ابتدایی گروه کم توان ذهنی استان.

ـ دوره سنجش و ارزشیابی تحصیلی، به مدت 24 ساعت، با حضور 35 نفر از مدیران و معاونین مدارس استثنایی استان.

ـ دوره تولید محتوای الکترونیکی، به مدت 48 ساعت، با حضور 27 نفر از همکاران مدارس استان.

ـ دوره ضمن خدمت مدرسه مجازی، به مدت 16 ساعت، با حضور 30 نفر از همکاران مدارس استان.

ـ دوره ضمن خدمت مدیریت سیستم آموزش الکترونیکی، به مدت 24 ساعت، با حضور 30 نفر از همکاران مدارس استان

در مجموع 300 نفر از همکاران تحت پوشش اداره استثنایی در استان در کلاس­های فوق شرکت نموده­اند.