نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بررسی چالش ها و مشکلات آموشگاه انفاق در شورای آموزش و پرورش شهرستان مهریز

بررسی چالش ها و مشکلات آموشگاه انفاق در شورای آموزش و پرورش شهرستان مهریز


با حضور ریاست اداره آموزش و پرورش استنثایی استان اهم مسائل و مشکلات آموزشگاه انفاق در شورای آموزش و پرورش شهرستان مهریز مورد بررسی قرار گرفت .

پایداردر این شورا با اشاره به گروه های هفت گانه دانش آموزان با نیازهای ویژه به اهداف ، رسالت ها و برنامه های آموزشی ، پرورشی و توانبخشی دانش آموزان با نیازهای ویژه پرداخت .

وی ضرورت حمایت از دانش آموزان در راستای تحقق عدالت اجتماعی و آموزشی را یادآور شد و به این نکته اشاره کرد که در پرتو حمایت های مسئولین و خانواده دانش آموزان بنا به نوع معلولیت ، شدت و ضعف آن در حوزه های مختلف درسی ، مهارتی ، فرهنگی ، هنری و ورزشی موفقیت های قابل توجهی را به دست خواهند آورد.

در ادامه اهم مسائل و چالش های مرتبط با دانش آموزان با نیازهای ویژه مطرح شد و مقرر گردید با مشارکت و حمایت های شهرستان در خصوص توسعه فضای آموزشی مورد نیاز مدرسه انفاق برای پوشش تحصیلی دانش آموزان دوره پیش حرفه ای ، تامین یکدستگاه کپی ، تامین تبلت مورد نیاز دانش نیازمند اقدام شود