نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بررسی نیازهای آموزشی ، توانبخشی دانش آموزان اتباع

بررسی نیازهای آموزشی ، توانبخشی دانش آموزان اتباع


در نشستی با اداره کل اتباع و امور مهاجرین استانداری یزد امور تحصیلی دانش آموزان اتباع و نیازهای مدارس پذیرا مورد بررسی قرار گرفت

در این نشست که با حضورریاست آموزش و پرورش استثنایی ،  مسئولینی از اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد ، نماینده امور اتباع در اداره کل آموزش و پرورش استان یزد و نمایندگانی از ریلیف اهم مسائل و مشکلات آموزشی و توانبخشی دانش آموزان استثنایی اتباع و نیازهای مدارس استثنایی پذیرنده این دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست طرح های پیشنهادی و اهم نیازهای مدارس توسط آموزش و پرورش استثنایی اعلام شد و اداره کل اتباع و نماینده ریلیف قول های مساعدی دادند.