محتوای ویژه

با ابلاغ رییس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان یزد صورت گرفت

با ابلاغ رییس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان یزد صورت گرفت


رییس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان یزد، در ابلاغ های جداگانه ای کارشناس روابط عمومی و کارشناس فناوری این اداره را منصوب کرد.

 
سرور همتی با ابلاغ داخلی احسان منگلی را با حفظ سمتِ کارشناس مشاوره و مددکاری به عنوان کارشناس روابط عمومی منصوب کرد. همتی همچنین در ابلاغی دیگر، مهدی بین آبادی را با حفظ سمتِ کارشناس دانش آموزان آسیب دیده ی بینایی و آسیب دیده شنوایی، به عنوان کارشناس فناوری منصوب کرد.