محتوای ویژه

بازدید از پیشرفت طرح شهید عجمیان در مدارس استثنایی

بازدید از پیشرفت طرح شهید عجمیان در مدارس استثناییبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش استثنایی یزد، محمد علی نژاد حسینیان دبیر قرارگاه جهادی استان به همراه سرور همتی رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی از پیشرفت طرح شهید عجمیان در آموزشگاه شهید موسوی و مکبر بازدید کردند. همتی گفت: بیش از ۸۰۰ متر رنگ آمیزی و بهسازی مدارس استثنایی انجام شده و مابقی مدارس استثنایی نیز در نوبت انجام و آماده سازی برای شروع سال تحصیلی جدید هستند.