محتوای ویژه

بازدید از پایگاه سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان

بازدید از پایگاه سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان


مدیر کل آموزش و پرورش استان به اتفاق رییس آموزش و پرورش استثنایی از پایگاه سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان یزد بازدید کردند

موحدی فرد مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد به اتفاق ریاست آموزش و پرورش استان با حضور در پایگاه سنجش واقع در دبستان هشتم شهریور از روند برگزاری سنجش سلامت نوآموزان بازدید نمودند .

پایدار رییس آموزش و پرورش استثنایی ودبیر اجرایی برنامه سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان استان ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های صورت گرفته و در حال اجرا اهم مسائل و چالش های موجود در فرایند سنجش استان را به استحضار مدیر کل محترم و ریاست ستاد سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان و پیش دبستان رساندند.