نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از منزل دانش آموز جسمی حرکتی .

بازدید از منزل دانش آموز جسمی حرکتی .رئیس اداره اموزش و پرورش استثنایی با حضور در منزل دانش آموز جسمی حرکتی فعالیت های آموزشی و توانبخشی و فوق برنامه دانش آموز را مورد بررسی قرار دادند.

در این بازدید کارشناس مسول آموزش و کارشناس گروه دانش آموزان جسمی حرکتی نیز حضور داشتند.