نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از مدارس شهید موسوی و شفق

بازدید از مدارس شهید موسوی و شفقریاست اداره به همرا کارشناس مسول آموزش و کارشناس دانش آموزان با نیازهای ویژه ذهنی و چند معلولیتی از مدارس شهید موسوی و شفق بازدید کردند. ضمن بازدید از کلاس ، نشست با همکاران و خانواده دانش آموزان نیز انجام شد .