نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از روند ساخت و تکمیل پروژه های خیری دانش آموزان اتیسم و نابینا

بازدید از روند ساخت و تکمیل پروژه های خیری دانش آموزان اتیسم و نابینا 

در بازدیدی به اتفاق مدیر کل آموزش و پرورش استان و ریاست آموزش و پرورش استثنایی روند ساخت و تکمیل پروژه خیری اولین آموزشگاه ویژه دانش آموزان طیف اتیسم مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین در ادامه از محل ساخت پروژه خیری ویژه دانش آموزان آسیب دیده بینایی استان نیز بازدید شد.