محتوای ویژه

آموزش معلمان مبتنی بر مهارت های چندگانه

آموزش معلمان مبتنی بر مهارت های چندگانهبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش استثنایی استان یزد ، پایدار رییس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان یزد گفت : در اجرای فعالیت های مبتنی بر بسته تحولی مدرسه انطباقی با عنوان« آموزش معلمان مبتنی بر مهارت های چندگانه» کارگروه اجرایی کارگاه معلمان مبتنی بر مهارت های چندگانه در آموزش و پرورش استثنایی استان یزد تشکیل و بر اساس شاخص تعیین شده تعداد 53 نفر از معلمان تحت پوشش این برنامه قرار گرفتند.

وی افزود: به منظور دستیابی به اهداف تبیین شده در دستورالعمل مذکور شامل تامین نیروهای متخصص با مهارت های چندگانه، افزایش اطلاعات تخصصی فراگیران در زمینه برقراری ارتباط با دانش آموزان آسیب دیده بینایی، شنوایی و طیف اتیسم و آشنایی با ویژگی های روان شناختی این دانش آموزان، مرتفع ساختن مشکلات کمبود نیروی انسانی در گروه های مختلف دانش آموزان با نیازهای ویژه (بینایی، شنوایی و طیف اتیسم)، کمک به دانش آموزان برای کسب استقلال و حضور موفق در جامعه و افزایش پوشش تحصیلی در گروه های مختلف دانش آموزان با نیاز های ویژه، برنامه جامع آموزش توسط کارگروه استانی تهیه شده است.

قابل ذکر است : در این برنامه مباحث نظری و عملی در ارتباط با آموزش خط بریل ، زبان اشاره و تعامل با این دسته از کودکان و دانش آموزان همچنین آشنایی با دانش اموز دارای اختلال اتیسم،  ویژگی ها و نشانه  علایم انواع روش های مداخله و آموزشی و  عملی ، تعامل همه جانبه ، تحلیل رفتار کاربردی و برنامه تیچ آموزش داده می شود.