نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

از مقایسه ی کودک معلول با کودکان سالم بپرهیزیم

از مقایسه ی کودک معلول با کودکان سالم بپرهیزیم


دکتر مهدیان درنشست آموزش خانواده مشترک مدارس استثنایی شهرستان یزد

نشست آموزش خانواده مشترک مدارس استثنایی شهرستان یزد به مدت دو روز و به میزبانی آموزشگاه رشد و باغچه بان برگزار شد.

به گزارش کارشناسی مشاوره و مددکاری اجتماعی مدیریت اداره ی استثنایی یزد در این نشست آموزشی دکترمهدیان به بررسی موارد آسیب رسان به انسجام خانواده بر پذیرش معلولیت اشاره نمود و بر عواملی چون خودداری از مقایسه ی کودک معلول با کودکان سالم ، مشارکت مؤثر زوجین در حل مسائل خانواده بعنوان عوامل نگهدارنده ی پویایی خانواده تأکید کرد.

سلمانی از دیگر کارشناسان حوزه ی خانواده در این نشست دو روزه بر لزوم رعایت مهارتهای ارتباطی ، استفاده از واژه های مثبت و حفظ احترام متقابل بین اعضای خانواده تأکید نمود و از خانواده بعنوان کانون رشد و تعالی همه ی اعضای آن یاد کرد.

خاطرنشان می شود آموزشگاههای رشد ، تلاش ، شهید موسوی و شفق در روز اول و رسولیان ، باغچه بان ، صدریه و ضرابی در روز دوم این نشست حضور داشتند.