نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ابلاغ دستور العمل پیشگیری از بیماری کرونا با تاکید بر آگاهی بخشی والدین دانش آموزان با نیازهای ویژه

ابلاغ دستور العمل پیشگیری از بیماری کرونا با تاکید بر آگاهی بخشی والدین دانش آموزان با نیازهای ویژه


معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی گفت: با توجه به ﺿﺮورت آﮔﺎﻫﯽ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه اوﻟﯿﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎي وﯾﮋه از ﺗﻬﺪﯾﺪات و اﺣﺘﻤﺎل ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ از ﯾﮏ ﻃﺮف و ﻫﻢ ﭼﻨـﯿﻦ ﻟﺰوم ﻧﻈﺎرت ﺑﯿﺸﺘﺮ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮﻧﺤﻮه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﺷﺎﻋﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﻓﺮزﻧﺪان درﺧﺎﻧﻮاده از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ دستورالعمل پیشگیری از بیماری کرونا به ادارات آموزش و پرورش استثنایی استان ها ابلاغ شده است.

دکتر سید جواد حسینی در مصاحبه با خبرنگاران  به ذکر اهداف تدوین وارسال شیوه نامه پرداخت و افزود: اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻨﺎﺧﺖ و آﮔﺎﻫﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪات ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﯿﻤﺎري و ﺷﯿﻮع آن، ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت واﻟﺪﯾﻦ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮدي آﻧﺎن ، ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺑﺮوز و ﺗﺸﺪﯾﺪ آﺳﯿﺐ ﻫﺎ وﺧﺴﺎرات وارده از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎري ﮐﺮوﻧﺎ و ارﺗﻘﺎ ﺳﻄﺢ  ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ اوﻟﯿﺎ از اهداف تدوین  ارسال این شیوه نامه می باشد.

 وی افزود: ﻣﺮاﮐﺰ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺸﺎوره ﺧﺎﻧﻮاده داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎي وﯾﮋه در اﯾﻦ اﯾام ﺑـﺮاي ﺣﻔـﻆ ﺳـﻼﻣﺖ روانی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره و ﻣﺪدﮐﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮري ﻓﺮاﻫﻢ  کرده و ﺷﻤﺎره اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮاي ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﻫﺎي وﯾﮋه اﻋﻼم  کرده اند.

حسینی گفت: تا کنون  ۱۷ هزار و ۲۴۳ ساعت مشاوره تلفنی در خصوص کنترل و پیشگیری از ابتلای به ویروس کرونا به والدین دانش آموزان با نیازهای ویژه داده شده است.

 وی تصریح کرد:با استفاده از ظرفیت فضای مجازی، 2 هزار و 476 ساعت کلاس آموزش نکات بهداشتی در خصوص کنترل و پیشگیری از ابتلای به ویروس کرونا برای 71 هزار نفر از والدین دانش آموزان با نیاز های ویژه در سراسر کشور برگزار شده است.

 حسینی با تاکید بر نقویت مشارکت اجتماعی و بهره جستن از تخصص اولیا اظهار داشت:  استان های کشور با بهره گیری  از  واﻟﺪﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ، درﻣﺎﻧﯽ ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ می توانند از کمک  آنان درﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺑﯿﻤﺎري، راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان و واﻟﺪﯾﻦ  و ارائه  ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره اي بهره مند شوند

معاون وزیر با  تاکید بر نقش ﻣﺸﺎوران و ﻣﺪرﺳﺎن آﻣﻮزش ﺧﺎﻧﻮاده در آگاهی بخشی به دانش اموزان و اولیا گفت: مشاوران و مدرسان آموزش خانواده سازمان آموزش و پرورش استثنایی  با بهرگیری از ظرفیت فضای مجازی ﻣﻄﺎﻟـﺐ ﻋﻠﻤﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدي ﻣﻌﺘﺒﺮ  درﺧﺼﻮص آﮔﺎه ﺳﺎزي واﻟﺪﯾﻦ درزﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ، ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن ، ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﻓـﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس را ارائه می نمایند