نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بررسی مسائل آموزش و پرورش استثنایی استان با حضور معلمان منتخب استان یزد


در نشستی که با حضور ریاست اداره و معلمین منتخب آموزش و پرورش استثنایی در سال 99 تشکیل شد در خصوص فعالیت ها و برنامه های جاری و پیش روی آموزش و پرورش استثنایی استان بحث و تبادل نظر شد .

در پایان این نشست توسط پایدار ریاست آموزش  و پرورش استثنایی استان لوح سپاس با امضای استاندار به ایشان اهدا شد.