نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاون وزیر و رئیس سازمان سواد آموزی کشور از کلاس سواد آموزی معلولین نابینا و ناشنوا


این بازدید با حضور مدیر کل آموزش و پرورش استان ، معاون سواد آموزی اداره کل ، روسای آموزش و پرورش استثنایی استان ، ناحیه دو و دیگر مسئولین سواد آموزی استان انجام شد و آقای باقر زاده از اقدامات و مساعدت های انجام شده قدردانی کرد.