نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاون وزیر باز ورزشگاه در حال تکمیل دانش آموزان استثنایی استان یزد


در این بازدید مدیر کل آموزش و پرورش استان ، مدیر کل نوسازی مدارس استان ، معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل ، رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان و جمعی از کارشناسان حضور داشتند. بررسی روند ساخت ، در خواست مساعدت در تامین اعتبار تکمیل فاز دوم و تجهیزات ورزشگاه از اهم مطالبات در این بازدید بود.