نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مسئولین اداره آموزش و پرورش استثنایی از طرح سنجش سلامت نو آموزان بدو ورود به دبستان

بازدید مسئولین اداره آموزش و پرورش استثنایی از طرح سنجش سلامت نو آموزان بدو ورود به دبستان


بازدید از پایگاه های اولیه سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان کوثر و نشاط یزد

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی به اتفاق کارشناس مسئول تشخیص و توانبخشی و کارشناس آمار سنجش از پایگاه های اولیه سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان کوثر و نشاط یزد بازدید کردند.