نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید ریاست اداره از آموزشگاه رشد


آقای پایدار رییس آموزش وپرورش استثنایی استان به اتفاق کارشناسان گروه  دانش آموزان با نیازهای ذهنی، اختلالات یادگیری و رفتاری ضمن بازدید از کلاس و کارگاه دانش آموزان نشستی با کارکنان آموزشگاه نیز داشتند.
همچنین ایشان از پروژه در حال ساخت دانش آموزان جسمی حرکتی در مجاورت آموزشگاه نیز بازدید کردند