نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید رئیس اداره از مدارس استثنایی شهرستان اردکان

بازدید رئیس اداره از مدارس استثنایی شهرستان اردکاندر این برنامه مسئول امور مالی و رئیس انجمن اولیا و مربیان مدارس استثنایی نیز حضور داشتند و از وضعیت مدارس استثنایی شهرستان اردکان و روند فعالیت های آموزشی ، پرورشی ، مهارتی و حرفه آموزی دانش آموزان بازدید به عمل آمد.

در نشست پایانی ، اهم مسائل و مشکلات مدارس و درخواست جهت مساعدت موارد با ریاست آموزش  و پرورش شهرستان در میان گذاشته شد.