نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اجرای گروه سرود دانش آموزان با نیازهای ویژه آموزشگاه دخترانه رشد با حضور مدیر کل صداو سیمای استان یزد و رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان یزد .

گروه سرود دانش آموزان آموزشگاه رشد که خود را برای شرکت در مسابقات آوایی و نمایش دانش آموزان بانیازهای ویژه کشور آماده می کنند نتیجه تمرینات خود را در حضور مدیر کل صداو سیمای استان و رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان به نمایش گذاشتند.

گروه سرود دانش آموزان آموزشگاه رشد که خود را برای شرکت در مسابقات آوایی و نمایش دانش آموزان بانیازهای ویژه کشور آماده می کنند نتیجه تمرینات خود را در حضور مدیر کل صداو سیمای استان و رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان به نمایش گذاشتند.

دکتر پهلوانیان مدیر کل صدا و سیما ضمن موثر دانستن اقدامات صورت گرفته برای آموزش دانش آموزان از تلاش و حمایت های آموزش و پرورش استثنایی ، مربیان و دانش آموزان مربوطه تشکر و قدردانی کرد.

در این بازدید معاون صدا و سیمای استان یزد ، رئیس انجمن اولیاء و مربیان دانش آموزان استثنایی ، کارشناس امور فرهنگی آموزش و پرورش استثنایی ، مدیر و معاونین و مربیان طرح اوقات فراغت آموزشگاه نیز حضور داشتند.